SMALL STATIONS PRESS

Making a donation

Translation is the means by which cultures communicate in this world and acquire a greater appreciation of one another.

 

When we started publishing Galician literature in English translation, there were only 29 Galician titles available in English. Now there are 116, thanks largely to our work. But there are still important contemporary and classic authors that we would like to introduce to the English-language market.

 

Please consider making a yearly donation of 20 euros if you are an individual / 200 euros if you are an institution. You can also make a one-time or monthly donation in the currency of your choice. All this money will go directly towards making more Galician literature available in English.

 

To make a yearly donation please click on the button ‘Subscribe’.

 

To make a one-time or monthly donation please click on the button ‘Donate’.

 

Thank you for your help!

SMALL STATIONS PRESS

Facer unha doazón

A tradución é o medio a través do cal as culturas se comunican neste mundo e obteñen unha maior apreciación a unha da outra.

 

Cando empezamos a editar literatura galega en tradución inglesa, só había 29 títulos galegos dispoñibles en inglés. Agora son 116 títulos, grazas en gran medida ao noso traballo. Mais segue a haber importantes nomes contemporáneos e clásicos que nos gustaría presentar ao mercado anglófono.

 

Por favor considere facer unha doazón anual de 20 euros se é un individuo / 200 euros se é unha institución. Tamén pode facer unha doazón única ou mensual na súa moeda preferida. Todos estes cartos serán para facer máis literatura galega dispoñible en inglés.

 

Para facer unha doazón anual por favor faga clic no botón ‘Subscribe’.

 

Para facer unha doazón única ou mensual por favor faga clic no botón ‘Donate’.

 

Grazas pola súa axuda!